FCC FRN: 0003199650 (Nanticoke Emergency Management Agency)

EntityCallsignFrequencyUnitsPagCodeSvcCityCountyState
FCC Data Last Updated On: 2023-09-28 05:52:20 CT